STT Project Title Client Year
1 Cung cấp dịch vụ "Lựa chọn và thẩm định SIL cho BK 20 VietsovPetro Đang thực hiện
2 Cung cấp dịch vụ Quản lý Tài liệu An toàn cho Lô 06.1, chiến dịch khoan thăm dò PLDDC-1X Rosneft Vietnam B.V. Đang thực hiện
3 Tư vấn xây dụng và hỗ trợ xin giấy phép phê duyệt Báo cáo Đánh giá định lượng rủi ro tại Tổng Kho xăng dầu Nhà Bè Công ty Xăng dầu Khu vực II
Petrolimex - Sài Gòn
Đang thực hiện
4 Cung cấp dịch vụ Cập nhật Báo cáo Đánh giá Rủi ro cho WHP-E1/E-1A và hỗ trợ hỗ trợ xin giấy phép phê duyệt cho Báo cáo Đánh giá Rủi ro, Đánh giá HAZID và Chương trình Quản lý An toàn Japan Vietnam Petroleum Company Đang thực hiện(
5 Đánh giá HAZOP/ SIL/ LOPA cho Dự án bơm ép khí tại giếng ST-1P, ST-5P – Dự án phát triển mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 1 Cuu Long Joint Operating Company (CLJOC) 2016
6 Cung cấp dịch vụ Đánh giá rủi ro HAZID & HAZOP cho BK 20 VietsovPetro 2018
7 Cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá rủi ro
cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Công ty Nhiệt diện Vĩnh Tân Đang thực hiện
8 Cung cấp dịch vụ tư vấn Tái đánh giá HAZOP, Đánh giá định lượng rủi ro, Cập nhật Hồ sơ An toàn và Xem xét đánh giá sự nguyên vẹn  cho WHP-MT1 và PQP-HT Bien Dong POC Đang thực hiện
9 Cung cấp Dịch vụ Tư vấn Xem xét, Rà soát, Cập nhật Operation Safety Case của Tàu FSO PTSC Bien Dong 01 Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC Đang thực hiện
10 Cung cấp dịch vụ đánh giá HAZOP cho hệ thống Crude Oil heater skid VietsovPetro 2018
11 Cung cấp dịch vụ thực hiện đánh giá HAZOP cho dự án mở rộng mới Vopak Vietnam Co., Ltd 2018
12 Tư vấn xây dụng và hỗ trợ xin giấy phép phê duyệt Báo cáo Đánh giá định lượng rủi ro đối với Tổng Kho xăng dầu Đức Giang, Kho cảng H101 và Tuyến ống từ kho cảng H101 về kho Đức Giang Công ty Xăng dầu Khu vực I
Petrolimex - Hà Nội
2018
13 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/ PVN cho báo cáo đánh giá rủi ro cho Công trình khí PM3 – Cà Mau PV Gas Ca Mau Đang thực hiện
14 Dịch vụ tư vấn nhận diện mối nguy (HAZID), đánh giá rủi ro trong Công ty Thủy Điện Tuyên Quang năm 2018 Tuyen Quang Hydropower Co. 2018
15 Cung cấp tư vấn xây dựng và hỗ trợ giấy phép phê duyệt cho bộ hồ sơ Báo cáo Đánh giá Rủi ro cho Kho xăng dầu Thượng Lý và An Lạc PETROLIMEX HAIPHONG 2018
16 Cung cấp dịch vụ tư vấn HAZOP và HAZID Study cho dự án Mở rộng công suất nén Lô 09/1 lắp đặt Train A trên giàn MKS Vietsovpetro 2018
17 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/ PVN cho Chương trình quản lý an toàn và Báo cáo đánh giá rủi ro cho Nhà máy Đạm Cà Mau Petrovietnam Camau Fertilizer Joint Stock Company Đang thực hiện
18 Cung cấp dịch vụ Huấn luyện Đánh giá Rủi ro cho Tổng Công ty Phát điện 3 Power Generation Corporation 3 – Vietnam Electricity Corporation 2018
19 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/ PVN cho Bộ hồ sơ an toàn gồm Chương trình quản lý an toàn, Báo cáo đánh giá rủi ro cho hoạt động lắp đặt mỏ Phong Lan Dại và dự án phát triển mỏ Lan Tây kết nối với mỏ Phong Lan Dại tại Lô 6.1 Rosneft Vietnam B.V. 2018
20 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/ PVN cho Bộ hồ sơ an toàn gồm Chương trình quản lý an toàn, Báo cáo đánh giá rủi ro cho dự án thay thế xích neo tàu FSO Rạng Đông MV17 Japan Vietnam Petroleum Company 2018
21 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/ PVN cho Bộ hồ sơ an toàn gồm Chương trình quản lý an toàn, Báo cáo đánh giá rủi ro và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho Chiến dịch khoan 2 giếng TTN-1X, PLD-1X và LND-3P tại Block 05.3/11 và 06.1 theo Quyết định 04/2015/QĐ-TTg Rosneft Vietnam B.V. 2017
22 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/ PVN cho Chương trình quản lý an toàn và Báo cáo đánh giá rủi ro cho Nhà máy Xử lý Khí PV Gas Ca Mau 2017
23 Cung cấp dịch vụ Đánh Giá Rủi Ro cho Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê Dong Trieu Thermal Power Company – Subsidiary of VINACOMIN 2017
24 Cung cấp dịch vụ huấn luyện Đánh Giá Rủi Ro cho Tập đoàn xăng dầu Petrolimex Vietnam National Petroleum Group 2017
25 Đánh giá HAZID & HAZOP Giàn CTC1 – Mỏ Cá Tầm Vietsovpetro 2018
26 Tổ chức khóa huấn luyện Quản lý An toàn Công nghệ Vietsovpetro 2017
27 Đào tạo về phần mềm mô phỏng (FLACS I) Vietsovpetro 2017
28 Huấn luyện về phân tích mối nguy và khả năng vận hành (HAZOP) Vietsovpetro 2017
29 Cung cấp chuyên gia đánh giá an toàn công nghệ cho hội thảo đánh giá An toàn Công nghệ Idemitsu Kosan Co., Ltd. 2017
30 Cung cấp dịch vụ huấn luyện Phân tích nguy hiểm và khả năng vận hành (HAZOP) Nestle Vietnam Co., Ltd. 2017
31 Huấn luyện Quản lý và ứng cứu khẩn cấp
& Huấn luyện Quản lý – Đánh giá rủi ro trong công nghiệp dầu khí
TTS Co. 2017
32 Xây dựng và cập nhật Hồ sơ an toàn và Báo cáo đánh giá rủi ro cho các công trình tại cụm mỏ Sư Tử, ngoài khơi Việt Nam (bao gồm 5 Operation Safety Case cho WHP-A; WHP-B; STT Facilities; STV CPP; TBVN FPSO) Cuu Long Joint Operating Company 2017
33 Đánh giá HAZOP cho hệ thống PMB và Hệ cung cấp dầu diesel cho nhà máy sản xuất nhựa đường PUMA Energy Bitumen Vietnam Limited 2017
34 Đánh giá HAZOP cho hệ thống phân phối khí thấp áp cho nhà máy Intermalt JPS Gas solution 2017
35 Huấn luyện Chủ trì Đánh Giá Rủi Ro Cuu Long Joint Operating Company 2017
36 Xây dựng và xin phê duyệt cho Kế hoạch bảo vệ môi trường, Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, Chương trình quản lý an toàn, Báo cáo đánh giá rủi ro và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho chiến dịch khoan - Giai đoạn 2 – B11-2/11 Murphy Phuong Nam Oil Co., Ltd. 2017
37 Đánh giá HAZOP cho nhà kho cảng Hải Phòng - Dự án Nhà kho Cảng Hải Phòng 168 TECHNOLOGY JSC 2017
38 Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý an toàn công nghệ (Process Safety Management) BOSCH Vietnam Co.,Ltd 2017
39 Đánh giá HAZID cho nhà máy Condensate Blending Cambodia PV Engineering 2017
40 Cung cấp dịch vụ huấn luyện Quản lý An toàn Công nghệ Many Clients 2017
41 Huấn luyện Đánh Giá Rủi Ro Many Clients 2017
42 Huấn luyện Đánh Giá Rủi Ro The Ministry of Industry and Trade (MOIT) 2017
43 Khảo sát hiện trạng và đánh giá rủi ro cho nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả The Ministry of Industry and Trade (MOIT) 2017
44 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/PVN cho Chương trình quản lý an toàn và Báo cáo đánh giá rủi ro - Dự án phát triển mở Sư Tử Trắng - Giai đoạn 1 Cuu Long Joint Operating Company 2016
45 Huấn luyện Đánh Giá Rủi Ro Vietnam National Coal – Mineral Industries Holding Corporation Limited. (VINACOMIN) 2017
46 Đào tạo về phần mềm mô phỏng (FLACS I) Many clients 2017
47 Xây dựng các tài liệu an toàn (HAZOP, HAZID, SIL, QRA, FEA) cho dự án lắp đặt hệ thống xử lý nước khai thác trên Giàn đầu giếng H1-WHP Hoang Long Joint Operating Company (HLJOC) 2016
48 Huấn luyện HAZOP Many clients 2016
49 Đánh giá HAZOP/ HAZID/ SIL cho cụm ống dẫn khí mới thuộc dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau PV Gas/ PV Engineering 2015
50 Đánh giá HAZOP và HAZID cho các dự án mở rộng nhà máy xăng dầu của Total Fiji Tebodin Vietnam Co., Ltd. 2016
51 Đánh giá HAZOP cho nhà máy sản xuất nhũ tương nhựa đường tại khu Công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng Puma Energy Bitumen Vietnam Company 2016
52 Đánh giá HAZOP cho dự án di dời đường nước khai thác từ giàn STN-S đến STV CPP Cuu Long Joint Operating Company (CLJOC) 2016
53 Đánh giá HAC (Phân loại các khu vực nguy hiểm) cho giàn Rồng Đôi Korea National Oil Corporation (KNOC) 2016
54 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/ PVN cho Chương trình quản lý an toàn và Báo cáo đánh giá rủi ro - Dự án phát triển mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 1 - CLJOC Cuu Long Joint Operating Company (CLJOC) 2016
55 Xây dựng Báo cáo đánh giá rủi ro cho Hoạt động lặn duy trì tình trạng an toàn cho đường ống nội mỏ. Cuu Long Joint Operating Company (CLJOC) 2016
56 Đánh giá HAZOP cho Dây chuyền sản xuất Xi măng và Hệ thống thu hồi nhiệt cho Nhà máy Xi măng Holcim Hòn Chông Holcim Vietnam Limited 2016
57 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/PVN cho Báo cáo đánh giá rủi ro cho Kho LPG Thăng Long tại Hải Phòng Industrial Safety Techniques and Environment Agency (ISEA) under MOIT 2016
58 Xây dựng Hồ sơ an toàn trong giai đoạn vận hành cho hai giàn đầu giếng Sư Tử Vàng Tây Nam và Sư Tử Vàng Đông Bắc - CLJOC Cuu Long Joint Operating Company (CLJOC) 2015
59 Cập nhật Hồ sơ an toàn (bao gồm thực hiện đánh giá HAZOP, SCA, MOPO), xây dựng và xin phê duyệt của BCT/ PVN cho Báo cáo đánh giá định lượng rủi ro – Tàu FPSO Ruby II – PTSC PTSC (Production Services) 2016
60 Đánh giá HAZOP, xây dựng Báo cáo đánh giá rủi ro và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho dự án sửa chữa khớp xoay tàu FPSO TBVN - CLJOC Cuu Long JOC /  PV Engineering 2016
61 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/PVN cho Chương trình quản lý an toàn, Kế hoạch ứng phó khẩn cấp, và Báo cáo đánh giá rủi ro -  Chiến dịch khoan giếng 2016 – TNK Việt Nam B.V. TNK Vietnam B.V (a subsidiary of Rosneft) 2015
62 Xây dựng các tài liệu an toàn (bao gồm các báo cáo Noise, AIV, TR Impairment, Hazards and Effects Register, Design HSE Case, MOPO/ SIMOP) - Dự án phát triển mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 1 – CLJOC Cuu Long JOC /  PV Engineering 2015
63 Xây dựng báo cáo Hot Plume cho khối thượng tầng và chân đế - Dự án phát triển mỏ Thái Bình PETRONAS/ PV Engineering 2015
64 Đánh giá rủi ro định lượng rủi ro và xin cấp phép phê duyệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Công Thương cho Báo cáo đánh giá định lượng rủi ro cho Hệ thống thu hồi lưu huỳnh SRU2 của Nhà máy lọc dầu Dung Quất Dung Quat Refinery/SGS Vietnam 2015
65 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/ PVN cho Báo cáo đánh giá rủi ro và Chương trình quản lý an toàn - Dự án hoán cải giàn nhà ở, mỏ Rạng Đông - JVPC. Japan Vietnam Petroleum Company (JVPC) 2015
66 Đánh giá HAZOP cho dự án hệ thống bồn chứa xăng dầu – Total Cambodge Total Cambodge/ Tebodin Vietnam 2015
67 Phân tích HAZOP, HAZID, và SIL cho hệ thống xử lý nước khai thác trên giàn đầu giếng WHP-A
(phối hợp với Global Maritime Vietnam)
PVD Trading & Technical Services 2014
68 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/ PVN cho Chương trình quản lý an toàn, Báo cáo đánh giá rủi ro và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho hoạt động ngoài khơi mỏ Thăng Long- Đông Đô – LSJOC (bao gồm 2 Operation Safety Case cho giàn TL-WHP; DD-WHP) Lam Son Joint Operating Company (LSJOC) 2014
69 Đánh giá HAZOP cho hệ thống pha trộn dầu nhờn – Kho Shell Gò Dầu Shell/SGS Vietnam 2014
70 Đánh giá HAZOP cho hệ thống nén khí trên giàn đầu giếng MDB (phối hợp với Global Maritime Vietnam) Carigali-PTTEP Operating Company Sdn Bhd/    Technics Offshore Engineering 2014
71 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/ PVN cho Chương trình quản lý an toàn, Báo cáo đánh giá rủi ro và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho hoạt động ngoài khơi mỏ Thăng Long- Đông Đô - LSJOC Lam Son Joint Operating Company (LSJOC) 2014
72 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/ PVN cho Chương trình quản lý an toàn và Báo cáo đánh giá rủi ro – Mỏ Sư Tử Vàng Tây Nam - CLJOC Cuu Long Joint Operating Company (CLJOC) 2014
73 Đánh giá HAZOP cho hệ thống phân phối khí thấp áp Tiền Hải – Thái Bình – PV Gas (phối hợp với Global Maritime Vietnam) PV Gas/PV Engineering 2014
74 Đánh giá HAZOP cho đường khí nâng đến giếng ESP trên giàn Đông Đô – LSJOC (phối hợp với Global Maritime Vietnam) Lam Son Joint Operating Company (LSJOC) 2014
75 Đánh giá HAZOP cho dự án thu hồi khí trên tàu VSP-02
(phối hợp với Global Maritime Vietnam)
Vietsovpetro/PV Engineering 2014
76 Đánh giá HAZOP/ HAZID và xây dựng Báo cáo đánh giá rủi ro cho giàn đầu giếng BK-4A - VSP
(phối hợp với Global Maritime Vietnam)
Vietsovpetro/PV Engineering 2014
77 Xây dựng Báo cáo đánh giá rủi ro cho dự án sửa chữa đường ống xoắn cấp nhiệt trên tàu FPSO TBVN – CLJOC (phối hợp với Global Maritime Vietnam) Cuu Long JOC/PV Engineering 2014
78 Đánh giá ALARP cho giàn đầu giếng Sư Tử Vàng Tây Nam – Dự án mở rộng mỏ Sư Tử Vàng
(phối hợp với Global Maritime Vietnam)
Cuu Long JOC/ PTSC Mechanical & Construction 2014
79 Đánh giá SIL cho dự án cải tạo tàu chứa dầu FPSO Thái Bình VN Cuu Long JOC/PV Engneering 2013
80 Đánh giá HAZOP cho dự án mở rộng kho LPG Đình Vũ – PV Gas (phối hợp với Global Maritime Vietnam) PV Gas/ PV Engineering 2014
81 Xây dựng báo cáo QRA, EERA, và SCE&PS cho giàn đầu giếng Thiên Ưng – VSP (phối hợp với Global Maritime Vietnam) Vietsovpetro/PV Engineering 2014
82 Đánh giá HAZOP cho đường crossover trên mỏ Đông Đô – LSJOC (phối hợp với Global Maritime Vietnam) Lam Son Joint Operating Company (LSJOC) 2014
83 Đánh giá HAZID cho dự án lắp đặt Tower Yoke Mooring.
(phối hợp với Global Maritime Vietnam)
PT Rekayasa Industri 2014
84 Đánh giá định lượng rủi ro cho dự án hoán cải tàu FSO Federal II (phối hợp với Global Maritime Vietnam) Eastern Jason 2014
85 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/PVN cho Chương trình quản lý an toàn, Báo cáo đánh giá rủi ro, và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho Chiến dịch khoan TGT-H1&H4 năm 2014 – HLJOC Hoang Long JOC 2014
86 Đánh giá HAZID cho dự án lắp đặt khớp xoay lên phương tiện vận chuyển ngoài khơi – SBM (phối hợp với Global Maritime Vietnam) SBM Offshore 2013-2014
87 Đánh giá HAZOP cho dự án hoán cải tàu CNOOC FSO Federal II (phối hợp với Global Maritime Vietnam) Federal Offshore 2014
88 Đánh giá HAZID cho đường ống PRP2013 và MRA – Giai đoạn 2 PHE ONWJ/ Bureau Veritas Indonesia 2013
89 Xây dựng và xin phê duyệt của BCT/ PVN cho Báo cáo đánh giá rủi ro và Chương trình quản lý an toàn - Dự án hoán cải giàn nhà ở, mỏ Rạng Đông - JVPC. Japan Vietnam Petroleum Company (JVPC) 2013
90 Đánh giá HAZOP cho hệ thống nhiệt điện tại nhà máy Xi Măng Holcim, Hòn Chông Holcim Vietnam 2013
91 Xây dựng tài liệu an toàn (bao gồm HAZOP, HAZID và SIL) cho dự án Sư Tử Trắng  - Giai đoạn 2 – CLJOC Cuu Long JOC/PV Engineering 2013
92 Đánh giá HAC (Phân loại các khu vực nguy hiểm) cho giàn Rồng Đôi Korea National Oil Corporation (KNOC) 2013
93 Đánh giá HAZOP/ HAZID/ SIL cho dự án đường ống Nam Côn Sơn 2 – trên bờ PV Gas /Bureau Veritas 2012
94 Đánh giá HAZID cho đường ống PRP2013 và MRA – Giai đoạn 1 PHE ONWJ/ Bureau Veritas Indonesia 2013
95 Đánh giá HAZID, đánh giá rủi ro và tập huấn kiểm soát cho công ty Holcim Việt Nam Holcim Vietnam 2013
96 Cập nhật Báo cáo đánh giá định lượng rủi ro cho hoạt động khai thác dầu khí Mỏ Cá Ngừ Vàng sau 5 năm khai thác Hoan Vu Joint Operating Company (HVJOC) 2013
97 Đánh giá HAZOP và QRA cho quá trình tăng công suất tàu chứa dầu HLJOC FPSO Hoang Long Joint Operating Company (HLJOC) 2013
98 Đánh giá HAZOP và đánh giá định lượng rủi ro cho FSO Widuri Global Maritime 2013
99 Thực hiện đánh giá HAZOP cho dự án nâng cấp giàn đầu giếng Sư Tử Trắng PVE 2013
100 Đánh giá HAZOP cho dự án phát triển mỏ Thái Bình PETRONAS/PV Engineering 2012
101 Xem xét báo cáo HAZOP và thực hiện đánh giá định lượng rủi ro cho giàn đầu giếng H04 Hoang Long Joint Operating Company (HLJOC) 2011
102  Đánh giá HAZOP & SIL cho dự án cấp bù khí ẩm từ đường ống Nam Côn Sơn sang Nhà máy xử lý khí Dinh Cố PVGas 2012
103 Đánh giá HAZOP/ HAZID cho dự án phát triển mỏ Tê Giác Trắng của Cty Hoàng Long Hoang Long Joint Operating Company (HLJOC) 2012
104 Kế hoạch quản lý rủi ro cho đường ống khí Ô Môn - Lô B PV Gas/PVE 2012
105 Khóa huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro cho công ty HLJOC Hoang Long Joint Operating Company (HLJOC) 2012
106   PVE 2012
107 Đánh giá HAZOP/HAZID cho dự án cụm máy nén khí thuộc dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau tại trạm tiếp bờ Mũi Tràm APL/Global Maritime 2011
108 Đánh giá HAZOP cho dự án nâng FPSO Japan Vietnam Petroleum Company (JVPC) 2011
109 Thực hiện cập nhật đánh giá định lượng rủi ro cho giàn đầu giếng WHP –E1 Vinabenny Energy JSC 2010-2011
110 Đánh giá 02 HAZOP cho Kho chứa LPG lạnh tại Long An Nam Con Son Pipeline 2011
111 Huấn luyện đánh giá rủi ro Global Maritime 2011
112 Tiến hành kiểm tra MOPU Bureau Veritas 2011
113 Đánh giá HAZOP cho dự án khí gồm lắp đặt mới 3 giàn đầu giếng và hoán cải nhà máy khí trên bờ Bureau Veritas 2011
114 Đánh giá HAZID cho dự án cải hoán giàn nén khí mỏ SiSi & NuBi Truong Son JOC 2011
115 Thực hiện đánh giá rủi ro về sức khỏe tại Song Doc Prive MV19 Holcim Viet Nam 2011
116 Xác định mối nguy hiểm và dịch vụ kiểm soát để ngăn ngừa tiếp xúc trực tiếp với vật liệu nóng, bề mặt và khí gas PTSC, PVEP, BP, JVPC 2011
117 Huấn luyện Hazard và đánh giá rủi ro Cuu Long Joint Operating Company (CLJOC) 2010
118 Đánh giá HAZOP cho mỏ Sư Tử Đen, giếng đôi WHP-A Cuu Long Joint Operating Company (CLJOC) 2009
119 Xây dựng Hồ sơ an toàn trong giai đoạn vận hành cho hai giàn đầu giếng Sư Tử Vàng Tây Nam và Sư Tử Vàng Đông Bắc – CLJOC ((bao gồm 2 Operation Safety Case cho giàn SVSW; SVNE) Truong Son Joint Operating Company (TSJOC) 2009
120 Đánh giá HAZID và HAZOP, Biên soạn kế hoạch an toàn cho Dự án Sửa Giếng SDA-NH1P Bureau Veritas 2008
121 Đánh giá HAZOP cho giàn WLDP-B – Dự án sửa giếng mỏ West Lutong Bureau Veritas 2008
122 Đánh giá HAZOP cho giàn BNDP-A – Dự án sửa giếng mỏ Baronia Bureau Veritas 2008
123 Đánh giá HAZOP dự án đường ống công nghệ nối hai giàn BAP-B/BAKP-B mỏ Batam Bureau Veritas 2008
124 Đánh giá HAZOP dự án sửa giếng mỏ West Lutong Malaysia 2008
125 Đánh giá HAZOP dự án lắp đặt van xả nhiệt – Nhà máy dầu thô Miri Hoang Long – Hoan Vu JOC 2008
126 Huấn luyện Đánh Giá Rủi Ro Premier Oil 2011