Các khóa Huấn luyện Khác
  • Giấy phép Làm việc
  • Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp & OHSAS 18001
  • Hệ thống Quản lý Môi trường & ISO 14001
  • An toàn Điện
  • Trang Thiết bị Bảo vệ Cá nhân

Huấn luyện theo yêu cầu

Ngày nay rất nhiều công ty và cá nhân tìm kiếm những chương trình huấn luyện phù hợp với yêu cầu thực tế về AT-SK-MT và hoạt động sản xuất. Ngoài các khóa học tiêu chuẩn, SEN vẫn thường cung cấp các khóa đào tạo theo yêu cầu gắn liền với các tiêu chí:

Liên lạc chúng tôi