Quản lý rủi ro đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp , nó giúp doanh nghiệp phòng ngừa và hạn chế những mất mát, thiệt hại, tác động xấu có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bên cạnh đó nó giúp doanh nghiệp đảm bảo được lợi nhuận và có thể phát triển bền vững.

Tư vấn quản lý rủi ro

logo
Tư vấn quản lý Rủi Ro

Quản lý rủi ro đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp , nó giúp doanh nghiệp phòng ngừa và hạn chế những mất mát, thiệt hại, tác động xấu có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bên cạnh đó nó giúp doanh nghiệp đảm bảo được lợi nhuận và có thể phát triển bền vững. Quản lý rủi ro là một lĩnh vực chuyên môn rất được chú trọng trong các ngành công nghiệp và đặc biệt là trong ngành công nghiệp dầu khí. Công ty SEN là đơn vị tư vấn độc lập hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực này. Công ty SEN cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý rủi ro trong công nghiệp và phù hợp với từng yêu cầu của khách hàng. Các dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro tiêu biểu của SEN là:

Nghiên cứu xác định mối nguy (HAZID)
Mục đích

HAZID là kỹ thuật xác định và đánh giá nguy hiểm được áp dụng rộng rãi trong:

Các mục đích chính của kỹ thuật HAZID bao gồm việc xác định:

Phương pháp

Công cụ Xác định các yếu tố nguy hiểm (HAZID) là một hệ thống các biện pháp rà soát được thực hiện nhằm xác định các yếu tố nguy hiểm tiềm năng có thể phát sinh trong khi vận hành một hệ thống công nghệ hoặc trong khi thực hiện một dự án. Phương pháp HAZID xem xét từng phân đoạn công việc phải đánh giá, bằng cách tham chiếu với một bộ các Từ hướng dẫn (guideword). Phụ thuộc vào những đặc thù của một giàn khoan hoặc một giai đoạn vận hành dự án mà HAZID tập trung phân tích, một bộ Từ hướng dẫn sẽ được soạn thảo và thống nhất bởi nhóm công tác HAZID trước khi bắt đầu công việc xác định yếu tố nguy hiểm.

Ở Việt Nam, SEN đã thực hiện các HAZID cho các dự án như Sửa chữa giếng cho giàn Sông Đốc A SDA-WHP. Ở nước ngoài, SEN đã thực hiện HAZID cho hoạt động cải hoán giàn cố định mỏ Sisi Nubi, ngoài khơi Đông Kalimantan, Indonesia.